ฉลาดอ่านเพิ่มอาหารสมอง

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ห้องสมุด

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2.เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการอ่านเพิ่มมากขึ้น

ภาระงาน

1.จัดกิจกรรมเกมเพื่อส่งเสริมการอ่าน 2.นำกิจกรรมเผยแพร่สู่สาธารนะชนเพื่อส่งเสริมการอ่าน

รายชื่อนักเรียน

Total 49 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายธนสิษฐ์ โภคพูลม. 4/2
2.นายภูมิฐาน สวัสดีม. 4/2
3.นายภูมิผา เชี่ยวสมุทรม. 4/2
4.นางสาวจุฑามาศ ทาสอนม. 4/2
5.นายสุวิจักขณ์ วิตตินานนท์ม. 4/3
6.เด็กชายธันฐภัทร์ อภิสิงห์ม. 4/3
7.นายพัชรพล วรรณะประโพธิ์ม. 4/3
8.นายปฐมพร พรภิญโญม. 4/5
9.นายชานนท์ ชาญสุทธิกนกม. 4/5
10.นางสาวภัทรพร พานิชวัฒนาม. 4/5
11.นางสาวนัทธมน วงค์คำหารม. 4/5
12.นายคมสัน มากดีม. 4/7
13.นายเกษมสันต์ เจริญยิ่งม. 4/7
14.นางสาวธัญญ์นภัส อนันต์พรชนะกุลม. 4/7
15.นางสาวสุภณิดา ขุนภักนาม. 4/8
16.นางสาวพัณณิตา ยงเพชรม. 5/2
17.นางสาวอทิติรัตติ แสงภักดีม. 5/2
18.นางสาวไอรดา บุญคงม. 5/3
19.นางสาวปรมาภรณ์ จันทร์วงษ์ม. 5/3
20.นางสาวพัณฑิรา เอกวงศาม. 5/3
21.นายพีรวิชญ์ จิรไกรโกศลม. 5/4
22.นายอธิพัชร์ ปฐพีวัฒนศิริม. 5/4
23.นางสาวกานต์ชนก ยาวะระม. 5/4
24.นางสาวณัฐริกา สมจิตร์ม. 5/4
25.นายธนกฤษณ์ กิ่งใบสมบูรณ์ม. 5/6
26.นายออมสิน เหรียญรุ่งโรจน์ม. 5/6
27.นายสหรัฐ อีสาม. 5/6
28.นายพิชญะ ดิษเจริญม. 5/6
29.นายดนตรี ณัฐณพงศ์ม. 5/8
30.นายสิรดนัย ศรีบุญงามม. 5/8
31.นายธนภัทร โชติชัยพรม. 5/8
32.นายพีระพัฒน์ ธีรไกรศรีม. 6/1
33.นายปิฎก เหรียญทองม. 6/1
34.นางสาวตรงศรณ์ ยั่งยืนม. 6/1
35.นางสาวคัทลียา แก้วศรีนวลม. 6/1
36.นางสาวพิชามญชุ์ สอิ้งทองม. 6/1
37.นางสาวปรียาภรณ์ สิงหบำรุงม. 6/1
38.นางสาวปริชญา พ่วงพีม. 6/2
39.นายภากุล เวชกุลม. 6/7
40.นายวิศรุต กองสุขม. 6/7
41.นายภากร จิตรวิจารณ์ม. 6/7
42.นายสิริธร สุไรรัตน์ม. 6/7
43.นายศุภากร ตองอ่อนม. 6/7
44.นางสาวนภัสสร ต้นเงินม. 6/7
45.นางสาวกัลยรัตน์ จันทนะวงษ์ม. 6/7
46.นายนิรุทธ์ กันแสงม. 6/8
47.นางสาวกัญญารัตน์ คุ้มพงษ์ม. 6/8
48.นางสาวพิทยฉัตร อุ่นใจม. 6/8
49.นางสาวปนิตตา พรมเพิ่มม. 6/8

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

001

จำนวนที่รับ

50 คน

รับสมัครอีก

1 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางนิรบล บัวประเสริฐ
  • นางสุวรรณศรี สุดวิไล