ดนตรีสากล

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

หน้าห้องประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถด้านดนตรีสากลให้กับนักเรียน 2.เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้แสดงตามงาน/กิจกรรมต่างๆตามโอกาส 3.เพื่อฝึกการทำงานร่วมกันในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการเล่นคนตรีสากล

ภาระงาน

1.ฝึกทักษะความสามารถตามชนิดเครื่องดนตรีที่ถนัด 1 ชิ้น 2.รวมวงพร้อมทั้งนำเสนอได้อย่างน้อย1ครั้งตามโอกาสต่างๆ

รายชื่อนักเรียน

Total 59 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงธันนพร ชะนะชัยม. 1/5
2.เด็กหญิงศิรดา จันทพันธ์ม. 1/5
3.เด็กชายนัฐนนท์ แสงพายัพม. 1/8
4.เด็กชายณัฐกิตติ์ สวัสดิสิทธิ์ม. 3/9
5.เด็กชายพฤฒินันท์ นิยมม. 3/9
6.เด็กหญิงนริศรา คนเสงี่ยมม. 3/12
7.เด็กชายราชพฤกษ์ พุ่มศรีม. 3/13
8.เด็กหญิงปาริชาติ จันทร์เรืองฤทธิ์ม. 3/13
9.นางสาวอารยา สิมาชัยม. 4/3
10.นางสาวธมนวรรณ เนียมสอนม. 4/6
11.นางสาวพรพรรณ สารสุวรรณม. 4/6
12.นายมณฑล เปรมมานนท์ม. 4/8
13.นายภัทรพล แจ้งอรุณม. 4/8
14.นางสาวภัทรภร ไหมทองม. 4/8
15.นางสาวขวัญมนัส สินทองชลธีม. 4/10
16.นายธนกฤษ คำขันตีม. 4/12
17.นายจักรภัทร ปัญญายงค์ม. 4/12
18.นางสาวกชกร วอคเคอร์ม. 4/12
19.นายเจนธนรักษ์ อาภาจรัสม. 5/1
20.นายฌล วรดีม. 5/3
21.นายภูมินทร์ ตอวิเชียรม. 5/3
22.นายพลภัทร สุเหร็นม. 5/4
23.นายอิทธิพัฒน์ ชูราม. 5/4
24.นายปฐมพร พรภิญโญม. 5/5
25.นายสรวิชญ์ สุทธิประภาม. 5/5
26.นายนันทพัทธ์ ฤกษ์วงศ์รัตน์ม. 5/5
27.นายวริศ ธรรมศักดิ์ม. 5/5
28.นายโสภณวิชญ์ เกิดพูลม. 5/6
29.นายอรรถวุฒิ ดวงตาม. 5/6
30.นายปรัชญา โตเพ่งพัฒน์ม. 5/7
31.นายรัชชภูมิ ไชยมิ่งม. 5/7
32.นางสาวภานุมาศ ยลวิลาศม. 5/7
33.นางสาวภวิษฎาภรณ์ เชี่ยวตระการม. 5/8
34.นางสาวปวีณา สอนเจริญม. 5/10
35.นางสาวณัฏฐ์กฤตา ฉิมบุญม. 5/10
36.นายฐิติวัฒน์ เส็นขาวม. 5/12
37.นายภัทรุตม์ สายเกตม. 5/13
38.นายนครินทร์ สุขสวัสดิ์ม. 5/13
39.นายพงษ์พรรษา อุทัยรัตน์ม. 5/13
40.นายเกียรติพงษ์ มณีทรัพย์กวินม. 6/1
41.นายกฤษณพงศ์ คงสวัสดิ์ม. 6/1
42.นายสิปปกร สิรยากรม. 6/1
43.นางสาวธีลดา วุ่นจันทร์ม. 6/2
44.นางสาวธัญนาถ ทัดเจริญม. 6/3
45.นายณภัทร จันทราชม. 6/4
46.นายวรวิทย์ เชยสุวรรณม. 6/5
47.นายธนกฤษณ์ กิ่งใบสมบูรณ์ม. 6/6
48.นายศุภเชฎฐ์ พูลพันธ์ม. 6/6
49.นายเจนธีรจรัส อาภาจรัสม. 6/6
50.นายปฐวี ปัญจกิจไพบูลย์ม. 6/10
51.นายพุฒิพงษ์ พันธ์สมบุญม. 6/10
52.นายวิภู ยานุกูลม. 6/10
53.นายศุภกร ดีประเสริฐม. 6/10
54.นายกษิด์เดช พิกุลโสมม. 6/11
55.นายสิทธินนท์ วงศาสนธ์ม. 6/11
56.นางสาวภัทรกร ดิ่งแก้วม. 6/11
57.นายภาคภูมิ ศรสุขม. 6/12
58.นายชีวาวิชญ์ หลินม. 6/13
59.นางสาววรินทร พลดงนอกม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

01

จำนวนที่รับ

0 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายสายชล อยู่นุช