วาทศิลป์

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

246

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้นักเรียนเขียนลำดับขั้นตอนการพูดพิธีกรได้ 2) เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงบทบาทสมมติในการเป็นพิธีกรจัดงาน / กิจกรรมต่างๆได้ 3) เพื่อให้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อนำมาเขียนเป็นกำหนดการพูดได้ 4) เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และพัฒนาความสามารถเรื่องการพูดของนักเรียน

ภาระงาน

นักเรียนส่งวิดีโอการสร้างสถานการณ์ที่นักเรียนเป็นพิธีกร

รายชื่อนักเรียน

Total 20 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายรัตนราช ลิ่มเศรษฐกานต์ม. 1/5
2.เด็กหญิงณัฐชา แซ่ตั้งม. 1/13
3.เด็กหญิงน้ำทิพย์ ผลพิบูลย์ม. 1/13
4.เด็กชายแสงพล มิ่งขวัญม. 1/14
5.เด็กชายสิริภูมิ ศรีสนองม. 2/6
6.นายสิรเชษฐ์ ศรีสนองม. 3/11
7.เด็กชายศรัณย์ คงสว่างม. 3/11
8.เด็กชายณัฐชนนท์ ทุมดีม. 3/11
9.นางสาวจุฑามาศ แซ่จ้องม. 5/5
10.นายปริญญา นิ่มฟักม. 5/7
11.นายสหัสวรรษ ตุ้ยลี้ม. 5/7
12.นางสาวณัฐริกา ป้อมูลม. 5/7
13.นางสาวชิราวรรณ สังข์เกิดม. 5/7
14.นางสาวนภัสสร อินทรแจงม. 5/7
15.นางสาวศิริญา ปลั่งกลางม. 5/7
16.นางสาวธัญญ์ปวีณ ภูชิตวสุภัทร์ม. 5/7
17.นางสาวลลิตวดี คำถนอมม. 5/7
18.นางสาวปิยพร เนียมสอนม. 5/7
19.นางสาวปถวพร รัตนพันธุ์ศรีม. 5/7
20.นางสาวจิรัสยา ตั้งต่อต้านม. 5/7

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

1

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายสายชล อยู่นุช