ดนตรีสากล

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

หน้าห้องประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถด้านดนตรีสากลให้กับนักเรียน 2.เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้แสดงตามงาน/กิจกรรมต่างๆตามโอกาส 3.เพื่อฝึกการทำงานร่วมกันในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการเล่นคนตรีสากล

ภาระงาน

1.ฝึกทักษะความสามารถตามชนิดเครื่องดนตรีที่ถนัด 1 ชิ้น 2.รวมวงพร้อมทั้งนำเสนอได้อย่างน้อย1ครั้งตามโอกาสต่างๆ

รายชื่อนักเรียน

Total 57 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงธันนพร ชะนะชัยม. 1/5
2.เด็กหญิงศิรดา จันทพันธ์ม. 1/5
3.เด็กชายณัฐกิตติ์ สวัสดิสิทธิ์ม. 3/9
4.เด็กชายพฤฒินันท์ นิยมม. 3/9
5.เด็กหญิงนริศรา คนเสงี่ยมม. 3/12
6.เด็กชายราชพฤกษ์ พุ่มศรีม. 3/13
7.เด็กหญิงปาริชาติ จันทร์เรืองฤทธิ์ม. 3/13
8.นางสาวอารยา สิมาชัยม. 4/3
9.นางสาวธมนวรรณ เนียมสอนม. 4/6
10.นางสาวพรพรรณ สารสุวรรณม. 4/6
11.นายมณฑล เปรมมานนท์ม. 4/8
12.นายภัทรพล แจ้งอรุณม. 4/8
13.นางสาวภัทรภร ไหมทองม. 4/8
14.นางสาวขวัญมนัส สินทองชลธีม. 4/10
15.นายธนกฤษ คำขันตีม. 4/12
16.นายจักรภัทร ปัญญายงค์ม. 4/12
17.นางสาวกชกร วอคเคอร์ม. 4/12
18.นายเจนธนรักษ์ อาภาจรัสม. 5/1
19.นายฌล วรดีม. 5/3
20.นายภูมินทร์ ตอวิเชียรม. 5/3
21.นายพลภัทร สุเหร็นม. 5/4
22.นายอิทธิพัฒน์ ชูราม. 5/4
23.นายปฐมพร พรภิญโญม. 5/5
24.นายสรวิชญ์ สุทธิประภาม. 5/5
25.นายนันทพัทธ์ ฤกษ์วงศ์รัตน์ม. 5/5
26.นายวริศ ธรรมศักดิ์ม. 5/5
27.นายโสภณวิชญ์ เกิดพูลม. 5/6
28.นายอรรถวุฒิ ดวงตาม. 5/6
29.นายปรัชญา โตเพ่งพัฒน์ม. 5/7
30.นายรัชชภูมิ ไชยมิ่งม. 5/7
31.นางสาวภานุมาศ ยลวิลาศม. 5/7
32.นางสาวภวิษฎาภรณ์ เชี่ยวตระการม. 5/8
33.นางสาวปวีณา สอนเจริญม. 5/10
34.นางสาวณัฏฐ์กฤตา ฉิมบุญม. 5/10
35.นายฐิติวัฒน์ เส็นขาวม. 5/12
36.นายภัทรุตม์ สายเกตม. 5/13
37.นายนครินทร์ สุขสวัสดิ์ม. 5/13
38.นายพงษ์พรรษา อุทัยรัตน์ม. 5/13
39.นายเกียรติพงษ์ มณีทรัพย์กวินม. 6/1
40.นายกฤษณพงศ์ คงสวัสดิ์ม. 6/1
41.นายสิปปกร สิรยากรม. 6/1
42.นางสาวธีลดา วุ่นจันทร์ม. 6/2
43.นางสาวธัญนาถ ทัดเจริญม. 6/3
44.นายณภัทร จันทราชม. 6/4
45.นายวรวิทย์ เชยสุวรรณม. 6/5
46.นายศุภเชฎฐ์ พูลพันธ์ม. 6/6
47.นายเจนธีรจรัส อาภาจรัสม. 6/6
48.นายปฐวี ปัญจกิจไพบูลย์ม. 6/10
49.นายพุฒิพงษ์ พันธ์สมบุญม. 6/10
50.นายวิภู ยานุกูลม. 6/10
51.นายศุภกร ดีประเสริฐม. 6/10
52.นายกษิด์เดช พิกุลโสมม. 6/11
53.นายสิทธินนท์ วงศาสนธ์ม. 6/11
54.นางสาวภัทรกร ดิ่งแก้วม. 6/11
55.นายภาคภูมิ ศรสุขม. 6/12
56.นายชีวาวิชญ์ หลินม. 6/13
57.นางสาววรินทร พลดงนอกม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

01

จำนวนที่รับ

0 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายสายชล อยู่นุช